O ústave

Ústav materiálov a inžinierstva kvality je jedným z troch ústavov Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.

Ústav materiálov a inžinierstva kvality zabezpečuje výučbu a rozvoj študijných programov v týchto oblastiach:

 • náuka o materiáloch, fyzikálna metalurgia, fyzika tuhých látok;
 • štruktúra a vlastnosti kovových, nekovových materiálov a kompozitov;
 • fázové transformácie, tepelné a chemicko-tepelné spracovanie materiálov;
 • štruktúrna a fázová analýza materiálov;
 • medzné stavy materiálov, korózia, degradácia materiálov a predikcia životnosti;
 • progresívne materiály, nanomateriály a moderné materiálové technológie;
 • prírodovedné a inžinierske základy tvárniacich procesov;
 • technológie rôznych foriem tvárnenia (valcovania, lisovania, ťahania, kovania a pretláčania);
 • modelovania a simulácie uvedených foriem tvárnenia;
 • nanotechnológie, ECAP a ECAR;
 • systémy manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich integrácia;
 • využitie informačno-komunikačných prostriedkov v manažérskych systémoch;
 • riadenie a zlepšovanie kvality procesov a produktov moderných organizácií v priebehu celého životného cyklu produkcie;
 • využitie vedeckých metód modelovania, simulovania a experimentovania s premennými faktormi a znakmi kvality procesov;
 • uplatňovanie pokročilého štatistického situačného riadenia vnútornej kvality produkcie a uskutočňovania radikálnych inovačných zmien.

Ústav materiálov a inžinierstva kvality vykonáva v uvedených oblastiach výskum a intenzívne spolupracuje s priemyselnými partnermi.

Ústav materiálov a inžinierstva kvality sa člení na tri oddelenia:

 • Oddelenie materiálového inžinierstva
 • Oddelenie plastických deformácií a simulácií procesov
 • Oddelenie integrovaných systémov riadenia

 

Erasmus+ výzva pre mobilitu učiteľov a pracovníkov TUKE do krajín EÚ a mimo krajín EÚ

Dôležitá informácia k mobilitam v súvislosti so šírením koronavírusu (2019-nCoV): https://erasmus.tuke.sk/

Podporované aktivity:

 • Mobilita učiteľov za účelom výučby na partnerskej VŠ  /min. 8 vyučovacích hodín/,
 • Mobilita pracovníkov VŠ do podnikov za účelom školenia - výmeny teoretických a praktických skúseností /min.2 dni/,
 • Mobilita administratívnych, nepedagogických a pedagogických pracovníkov VŠ na zahraničnú VŠ za účelom školenia - zvýšenia svojich pracovných kvalít /min. 2 dni/.

K prihláške za účelom výučby je potrebné priložiť program výučby podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou. K prihláške za účelom školenia je potrebné priložiť pracovný plán podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.

Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku s požadovanou prílohou fakultným koordinátorom programu.

Zoznam partnerských univerzít podľa fakúlt je zverejnený na web stránke  www.tuke.sk/erasmus  pod „Partnermi“. Pre mobilitu do podnikov sa nevyžaduje podpis bilaterálnej dohody.

Z prostriedkov programu Erasmus+ bude možné realizovať mobilitu v maximálnej dĺžke 5 pracovných dní, pondelok až piatok.
Bližšie informácie na:

https://erasmus.tuke.sk/studium-dodatocna-vyzva-pre-mobilitu-studentov-tuke-do-krajin-eu-za-ucelom-studia-v-ls-2019-2020/